GDPR | FLOOOR

GDPR

Informační povinnost správce osobních údajů

Správce osobních údajů tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, informuje Vás, jako subjekt údajů, o níže uvedených skutečnostech.

Správcem osobních údajů je společnost SILUS s.r.o., IČ: 08197784, se sídlem Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 43947, e-mail info@flooor.cz, tel. 725 451 883 (dále jen „Společnost“).

Společnost zpracovává osobní údaje o Vaší osobě, a to Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu, a to za účelem možnosti kontaktování Vaší osoby Společností.

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Společnost není oprávněna zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetí osobě.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Společnost Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Společnost zpracovává,

- právo na opravu osobních údajů,

- právo na výmaz osobních údajů,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost osobních údajů.

Rovněž máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

poptávka